Ype Driessen en de eerste autobiografische fotoroman ter wereld - gaykrant, (2024)

Al meer dan tien jaar maakt Ype Driessen korte, grappige fotostrips over zijn leven en dat van zijn familie en vrienden voor onder andere het Parool, New Scientist, Preview en Onze Taal. Nu gaat hij de diepte in met een lang verhaal: een fotoroman. Gaykrant spreekt hem vlak voor de publicatie. Lukt het hem zijn angsten te overwinnen? “Ik ga inhoudelijk de diepte in.”

Tekst: Paul Hofman
Foto: Armando Branco

In 2004 maakte Ype zijn debuut met een fotostrip in het blad van de Utrechtse universiteit. Een paar jaar later begint hij met een serie over hem en zijn toenmalige vriend, de eerste autobiografische fotostrip ter wereld. Van deze strip verschenen tot op heden twaalf bundelingen.

En nu is er dus het boek Het nadeel van de twijfel. Trots: “Het is ’s werelds eerste en enige autobiografische fotoroman.” In het boek gaat Ypes vriend Nico op reis naar Amerika. Nico vraagt of Ype meegaat. Hiervoor moet hij wel angsten overwinnen: die voor het vliegen, te falen en door anderen ontmaskerd te worden. Genoeg ingrediënten voor een geestig en tegelijkertijd gevoelig verhaal.

Hoe ontstond het idee voor dit boek?
“Al sinds 2007 maak ik een paar keer per week een korte fotostrip over mijn dagelijkse leven. Vier plaatjes met aan het eind een grap. Ik wilde nu eens wat meer doen met het medium. Met het maken van deze fotoroman kon ik inhoudelijk de diepte in, en ook visueel veel meer uitpakken. Het idee voor het verhaal kwam toen mijn vriend Nico voor een congres naar Amerika zou gaan. Hij vroeg of ik mee wilde, maar ik durfde niet goed, omdat ik vliegangst heb. Nico gaf me een week bedenktijd, en in die tijd ging ik na wat ik eigenlijk nog meer niet durf en hoe angsten me enerzijds tegenhouden en anderzijds maken tot wie ik ben. Dat zelfonderzoek is dit boek geworden.”

Ype Driessen en de eerste autobiografische fotoroman ter wereld - gaykrant, (1)

Vond je het niet lastig jezelf bloot te moeten geven?
“Nee, want ik heb er langzaam aan kunnen wennen. Toen ik begon met de strips had ik nog niet zoveel lezers en liet ik nog niet zo heel veel van mezelf zien. Dat is allebei gestaag uitgegroeid, tot ik zelfs een hele relatiebreuk in mijn strips verwerkte. Dat was trouwens heel therapeutisch. Het is een beetje een tweede natuur geworden om m’n leven te delen. In dit boek ga ik weer een stap verder, maar dat wilde ik ook graag. Als je eenmaal begint met jezelf te laten zien aan mensen, wil je uiteindelijk ook het liefst dat ze echt een goed beeld krijgen denk ik.”

Volgens Ype is het de eerste autobiografische fotoroman ooit. “Er bestaan wel autobiografische graphic novels en er bestaan ook wel andere fotoromans, hoewel niet veel, maar deze combinatie was er nog niet.”

Hij vertelt heel eerlijk en open over zijn angsten. “Ik heb nogal last van het impostor syndrome; het gevoel alsof je met iets bezig bent dat je eigenlijk niet kan, en de bijbehorende angst dat je elk moment ontmaskerd kunt worden. Daar heb ik als maker last van, maar ook in hele alledaagse situaties.” Nadenkend: “Het is eigenlijk ook een angst om gewoon jezelf te zijn.

Zo zit er een scène in het boek waarin een nogal intimiderende loodgieter langskomt en ik probeer te verhullen dat ik samenwoon met een man. Blijkbaar kun je al een eeuwigheid uit de kast zijn en dan toch opeens zo reageren. Heel veel mensen hebben dat en ik denk dat het boek in die zin ook heel herkenbaar is voor lezers.”

De titel van jouw nieuwe boek is Het nadeel van de twijfel. Wat is dat voor jou persoonlijk?
“Als je altijd blijft twijfelen komt er niks van de grond, dus dat is duidelijk een nadeel. Maar twijfels en angsten maken je op een bepaalde manier ook tot wie je bent. Doordat ik veel dingen lange tijd niet heb gedurfd, ben ik een laatbloeier. Het voordeel daarvan is dan weer dat het je jong houdt.”

De coronatijd houdt de wereld nog altijd in zijn greep. Hoe kijkt Ype terug op de afgelopen maanden van corona?
“Ik heb er heel leuke strips over kunnen maken. Omdat iedereen in hetzelfde schuitje zat, was het opeens heel makkelijk om scenario’s te schrijven waarin iedereen zichzelf herkende. Mijn boek is er wel een half jaar door uitgesteld en ik verlang natuurlijk net als iedereen terug naar een wereld zonder corona.”

www.fotostrips.nl

•••

Adverteren op Gaykrant en daarmee onafhankelijke journalistiek met een regenboograndje mogelijk maken?

Klik hier voor meer informatie!

Ype Driessen en de eerste autobiografische fotoroman ter wereld - gaykrant, (2)

Ype Driessen en de eerste autobiografische fotoroman ter wereld - gaykrant, (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated:

Views: 6402

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.